آرشیو عکس ها
دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب با حضور آقای دکترکریمی ، معاون پژوهش دانشگاه پیام نور و آقای دکتر طرخان، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب با حضور آقای دکترکریمی ، معاون پژوهش دانشگاه پیام نور

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اهمیت کدنویسی

سومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

مربیان آموزشی در حال ارائه پروژه هایی هستند که طی دو روز گذشته آموزش دیدند

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب با حضور خانم دکتر نقش

اولین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اولین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب آغاز شد

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودک و نوجوان آغاز شد

اهمیت آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب

امضای تفاهم‌نامه همکاری در یک طرح ملی؛

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان