دارکوب

گالری عکس ها


Card image cap
پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
Card image cap
پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
Card image cap
چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
Card image cap
تصاویری از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
برگزاری پایلوت نسخه دانش آموزی نرم افزار کدنویسی در دفتر شتابدهنده روشا
Card image cap
بازدید آذری جهرمی از اولین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی
Card image cap
چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری از سومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری از سومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری ازسومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری ازسومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری ازسومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری ازسومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان
Card image cap
تصاویری از سومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کد نویسی به کودکان و نوجوانان