چرایی ترس از مدرسه در کودکان و راهکارهای آن

چرایی ترس از مدرسه در کودکان و راهکارهای آن


اغلب ریشه ترس از مدرسه ترس از ترک خانه است و اگر کودک را وادار به مدرسه رفتن کنیم، اضطراب او به هراس تبدیل می شود.

درواقع مدرسه نماینده دنیای خارج و نوعی واقعیت است که با واقعیتی که کودک در خانه تجربه کرده متفاوت است. کودکان مدرسه هراس مواجهه با این واقعیت را نمی توانند تحمل کنند. این امتناع در 

واقعیت این است که درمان کودک مدرسه هراس بسیار بااهمیت است و والدین نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند، چرا که مدرسه نرفتن تاثیرات بدی بر کودک و خانواده می گذارد. برای مثال موجب اختلافات خانوادگی و به هم ریختن خانواده می شود، مشکلات تحصیلی ایجاد می کند، تعاملات اجتماعی کودک را کم می کند و زمینه ساز بزهکاری، اضطراب و افسردگی می شود و عواقب اقتصادی دارد.

علل مدرسه هراسی

تشخیص این که کودکان به دلایل مختلف از حضور در مدرسه خودداری می ورزند اهمیت بسزایی دارد. بهره هوشی بیشتر این کودکان در حد متوسط یا بالای متوسط نشان می دهد که مشکلات تحصیلی علت بی میلی آنها به مدرسه نیست. 

برای بسیاری از کودکان ترس از رفتن به مدرسه درواقع دور شدن از والدینشان است.

در مواردی هم  ترس کودک از این ترس شدید و غیرمنطقی ناشی می شود که تصور می کند در جمع، ارزیابی می شود یا خجالت می کشد، زیرا مجبور است در کلاس درس جواب دهد.

 در برخی از کودکان مبتلا به مدرسه هراسی، مراسم صبحگاهی استرس زاست.

گاهی زورگویی بچه های دیگر باعث مدرسه هراسی می شود.

عملکرد تحصیلی کودکانی که از مدرسه رفتن هراس دارند معمولا پایین است، بنابراین باید این هراس اصلاح گردد.

پاره ای از اقدامات اصلاحی

- القا به کودک که مدرسه ترسی ندارد.

- کمک و یاری کودک برای حل مشکلات مدرسه ای.

- صحبت کردن در مورد مزایای درس خواندن و باسواد شدن.

- بالا بردن جرات و اعتماد به نفس کودک برای غلبه بر مشکلات درسی.

- بیشتر کردن رابطه بین مدرسه و خانه و یاری خواستن از معلمان.

- سهل و آسان جلوه دادن  ضوباط و مقررات مدرسه.

- یاری کردن کودک در انجام تکالیف درسی و تحسین و تمجید به موقع وی.

- دادن جایزه به کودک و تشویق وی.

- نادیده گرفتن برخی از خطاهای کودک.

- گاهی رفتن به مدرسه با کودک، روحیه دادن و محبت به کودک.

- از میان بردن عوامل نفرت از مدرسه مانند تنبیه و سرزنش و سخت جلوه دادن تکالیف.

- کمک گرفتن از یک متخصص برای رفع این مسئله.

دارکوب ؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان