دارکوب

تاثیر رسانه ها بر کودکان و نوجوانان


تاثیر رسانه ها بر کودکان و نوجوانان

امروزه رسانه‌ها به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي انتقال و گسترش ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي، در رفتار کودکان و نوجوانان و تغيير رفتار اجتماعي آنان، داراي نقش مهمي است. 

رسانه‌هاي جمعي به عنوان يکي از عوامل جامعه‌پذيري، در کنار خانواده، محيط آموزشي و دوستان، نقش مهمي در رشد و تربيت جنبه‌هاي گوناگون زندگي کودک ايفا مي‌کنند. رسانه‌ها از نخستين سال‌هاي کودکي با انسان همراه مي‌شوند.آموزه‌ها و اطلاعات متنوعي از طريق رسانه‌ها به‌ويژه تلويزيون، به کودکان و نوجوانان ارائه مي‌شود.

در دنياي پرشتاب فن‌آوري امروز، رسانه‌هاي جمعي، افراد را به صورت انفرادي به خود مشغول کرده و آنها را از تعامل با ديگران باز مي‌دارند. البته اين موضوع نافي منافع ابزارهاي تکنولوژيکي نيست؛ اما نوع بهره‌برداري غير‌فرهنگي از ابزارهاي فني موجب شده است که کارکرد آنها عمدتا درجهت تقويت فردگرايي سوق پيدا کند. به عبارتي، اگر جريان فرهنگي‌شدن ابزارهاي رسانه‌اي تحقق يابد، مضرات آنها به شدت کاهش یافته و کارکرد اصلي خود را پيدا مي‌کنند. برخي نظريه‌ها بيانگر اين مطلب هستند که ذات ابزارهاي الکترونيکي به دليل استفاده از عنصر تغيير، نمي‌تواند موجد آرامش باشند؛ بلکه مخل آن هستند. برخي ديگر، اين نظريه را افراطي و يک‌سويه مي‌دانند. 

رسانه‌هاي گروهي اغلب به شيوه‌اي غير‌مستقيم اما فراگير، اطلاعات و آگاهي‌هاي بسياري را به مخاطبان منتقل مي‌کنند که زندگي روزمره آنان را زير نفوذ خود قرار مي‌دهد و بديهي است که کودکان و نوجوانان نيز از اين تاثيرپذيري مستثنا نيستند. همچنين شواهد پژوهشي متعدد وجود دارد که نشان مي‌دهد رسانه‌هاي گروهي به‌ويژه تلويزيون، فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات مي‌توانند بر دانش و اعتقادات ملي مخاطبان گروه‌هاي سني مختلف تأثير بگذارند.

فرايند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و ديگر رسانه‌هاي گروهي براي پخش امواج در سطح گسترده، شمشيري دو لبه است که مي‌تواند پي‌آمدهاي مثبت و منفي را به دنبال داشته باشد. الگوگزيني کودکان و نوجوانان از رسانه‌هاي تصويري در دهه‌هاي اخير جای تامل دارد.

رسانه‌ها به عنوان يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر تحولات خانواده، نقش اساسي در دگرگوني روابط دروني بين اعضا آن داشته‌اند. اين تحولات پیامدهایی منفی به همراه داشته است ولی از سوي ديگر پيامدهاي مثبتي چون افزايش سطح آگاهي اعضا خانواده، شناخت روش‌هاي بهتر در برخورد با فرزندان، استفاده بهینه از امکانات بهداشتي، آموزشي و... داشته است. از آنجا که الگوسازي رسانه براي والدين و فرزندان امري بديهي است و تجربيات فراواني اين موضوع را به اثبات رسانده است، عملکرد رسانه در قالب طرح الگوهاي موفق، ضمن تقويت باورهاي درست و تصحيح نگرش‌هاي نادرست، منجر به تغيير رفتار به عنوان هدف نهایی آموزش خواهد شد.

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان


تاریخ انتشار : پنجشنبه, 11 مهر 98