نمایندگی زنجان - زنجان / کد 3078

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : دختر

رده سنی : کارآفرینان(16و17و18سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : پسر

رده سنی : کارآفرینان(16و17و18سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : دختر

رده سنی : امیدواران (13و14و15سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : پسر

رده سنی : امیدواران (13و14و15سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : دختر

رده سنی : مشتاقان(10و11و12سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : پسر

رده سنی : مشتاقان(10و11و12سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : دختر

رده سنی : متفکران(8 و 9 سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : پسر

رده سنی : متفکران(8 و 9 سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : دختر

رده سنی : نواندیشان(6 و 7 سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال

عنوان دوره : دوره اسکرچ پروژه محور ویژه دانش آموزان

وضعیت دوره : درحال اجرا

جنسیت : پسر

رده سنی : نواندیشان(6 و 7 سال)

مربی : سمیه کرمی

هزینه ثبت نام : 4,500,000 ریال